پروژه های مقاوم سازی

اهم طرحها و فعالیتهای اجرائی انجام یافته و در دست اجراء در تخصص مقاوم سازی

اولین قرارداد بهسازی لرزهای شرکت در چارچوب مفاهیم جدید، در اسفند ماه ۸۱ با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسکشور منعقد گردید. از آن تاریخ تاکنون مطالعات مراحل اول و دوم ۷۰مدرسه تهران در ۱۲ منطقه از  مناطق ۲۲ گانه تهران به انجام رسیده و تأیید نهائی از کارفرما و مدیران طرح اخذ و تعداد قابل ملاحظه ای از آنها اجراء شده و یا در حال اجراء می باشند.

مطالعات سه مدرسه ماندگار البرز، مروی و شهید اندرزگو نیز پایان یافته و طرح بهسازی لرزه ای آنها برای اجراء آماده شده و مطالعه مدرسه ماندگار ایرانشهر یزد انجام پذیرفته است.

همچنین اجرای بهسازی لرزهای ۳ مدرسه در شهرری در خلال ۵۰ روزاز ۸۴/۰۵/۱۰ لغایت ۸۴/۰۶/۳۰ – در قالب قرارداد طرح و ساخت و ۲ مدرسه دیگر آن منطقه همراه با ۵ مدرسه منطقه ۱۲ تهران در تابستان سال  ۸۵ و ۲ مدرسه دیگر منطقه ۱۲نیز در تابستان سال ۸۶ ظرف مدت سه ماه انجام پذیرفته است.

پروژههای فوقالذکر اولین پروژههای بهسازی لرزهای به اجراء درآمده در سطح کشور تاکنون میباشند و نحوه کار و زمان انجام آن تا این زمان رکورددار هستند.

این مهندسین مشاور برای اولین بار موضوع تسلیح یكطرفه دیوارهای بنائی بوسیله شبكه میلگرد و شاتكریت یا اندود ماسه وسیمان را بر پایه مطالعات تئوریك در سال ۸۳ مطرح نمود كه در بهسازی لرزه ای اولین مدرسه (شهید خبره فرشچی واقع در ناحیه یك شهرری) در تابستان سال ۸۴ بكار رفت. آزمایش های انجام یافته در خلال سالهای ۸۷ و ۸۸ برروی كف قوی آزمایشگاه سازه دانشكده فنی دانشگاه تهران صحت و مطلوبیت این روش را تأیید نمود.

همچنین تسلیح یكطرفه و یا دو طرفه با استفاده از تسمه های فولادی از روشهای مطرح شده توسط این شركت در سال ۸۷ است كه مورد آزمایش نیز قرار گرفته و كارائی و مطلوبیت آن به تأیید رسیده است.

مهاربند های اصطكاكی از دیگر روشهای مورد استفاده این مهندسین مشاور است كه گواهی ثبت اختراع آن در سال ۸۳ صادر شده است.

نمونه هائی از این نوع بر روی كف قوی آزمایشگاه مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف مورد آزمایش قرار گرفته است.

مقاوم سازی دیوارهای آجری باربر با روش تسلیح یكطرفه یا دو طرفه بوسیله شبكه میلگرد و شاتكریت و یا تسمه های فولادی و كاربرد

مهاربند های اصطكاكی، دمپرها و روش های سنتی در ساختمانهای اسكلت فولادی و بتن مسلح، بسته به شرایط و مزیت نسبی هر روش در هر پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین روش ابداعی این مهندسین مشاور برای انسجام بخشی و ایجاد دیافراگم سقف های طاق ضربی با نصب تسمه های فولادی ضربدری در زیر بال تحتانی تیرهای  سقف در سال ۹۰ در دانشگاه تربیت مدرس مورد آزمایش قرار گرفت و كارآئی آن به تأیید رسید.

این مهندسین مشاور سه دستورالعمل بهسازی لرزه ای نسبی ساختمانهای متداول تا چهار طبقه بنائی، اسكلت فلزی و اسكلت بتنی را در چارچوب قراردادی با  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تهیه كرده است. هدف پروژه ارتقاء ظرفیت ساختمانهای تا چهارطبقه متداول در تهران تا آستانه فرو ریزش در دو سوم سطح خطر(۱) می باشد و در نظراست با ترغیب مردم، عملیات بهسازی نسبی بصورت مردمی با همكاری و مساعدت شهرداری تهران انجام پذیرد

همچنین این شركت مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان و تجهیزات سه بیمارستان در تهران و ساختمان و تجهیزات دیسپاچینگهای كرمان و تبریز و پست ۲۳۰/۱۳۲/۲۰كیلو ولت شهاب كرمان و دبیرستانهای ماندگار البرز، مروی و شهید اندرزگو و همچنین ساختمانهای تاریخی موزه و ماركف پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و آتش نشانی های استان های سمنان، خراسان جنوبی و مازندران كه هر هفت مجموعه درگروه بندی برحسب اهمیت ساختمانها درگروه (۱)- ساختمانهایبا اهمیت خیلی زیاد محسوب میشوند،را به انجامرسانیده است.

مطالعه بهسازی لرزه ای مدرسه تاریخی ایرانشهر یزد، توسعه و مقاوم سازی دیسپاچینگ غرب، ساختمان سابق روزنامه اطلاعات (ساختمان شماره ۲ شهرداری تهران) و ساختمان ستاد مرکزی آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی، كه همگی آنها نیز جزو ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد می باشند، انجام پذیرفته و عملیات اجرائی مقاوم سازی و بازسازی ساختمان سابق روزنامه اطلاعات پایان یافته است.

مطالعات پایداری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای مسکونی با قالب تونلی مسکن مهر شهرک ۷۳ هکتاری سمنان از دیگر  پروژه های انجام شده توسط این مهندسین مشاور می باشد.

نام و شماره تلفن کارفرمای پروژههای انجام یافته و در حال انجام در جدولی در بخش شرکتهای همکار ارائه گردیده است .

کارفرمای پروژههای انجام یافته و در حال انجام در جدولی در بخش شرکتهای همکار ارائه گردیده است .

پروژه های مطالعات بهسازی لرزه ای

 • مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای (ارزیاابی آسیب پذیری) ۱۲ باب مدرسه واقع در ناحیه  (۱) شهرری با مساحت بالغ بر۱۵.۴۰۰ متر مربع
 • مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای (ارزیابی آسیب پذیری) ساختمان مشترك علوم ،  علوم ریاضی و كامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی با مساحت بالغ  بر ۶.۰۰۰ متر مربع
 • مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای (ارزیابی آسیب پذیری) بیمارستانهای طالقانی، مطهری و میرزا كوچك خان تهران با مساحت بالغ بر۴۸.۰۰۰ مترمربع
 • مطالعات مرحله اول بهسازی لرزهای (ارزیابی آسیب پذیری) ۱۳ باب مدرسه واقع در منطقه (۱۲) تهران  با مساحت بالغ بر ۱۴.۰۰۰مترمربع
 • مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای(ارزیابی آسیب پذیری) ۱۴ باب مدرسه واقع در منطقه (۷) تهران با مساحت بالغ بر ۲۶.۳۰۰ مترمربع
 • مطالعات مرحله دوم بهسازی لرز ه ای (ارائه طرح بهسازی۷ باب مدرسه واقع در ناحیه (۱) شهر ری با مساحت بالغ بر ۱۲.۰۰۰ متر مربع
 • طرح و اجرای بهسازی لرزه ای سه مدرسه واقع در ناحیه (۱) شهرری بمساحت بالغ بر۲۰۰ متر مربع
 • مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزهای (تهیه طرح بهسازی) ۱۴ باب مدرسه واقع در منطقه (۷) تهران با مساحت بالغ بر ۲۶.۳۰۰ متر مربع
 • مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزهای (تهیه طرح بهسازی) ساختمان مشترک علوم، علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی با مساحت بالغ بر ۶.۰۰۰ متر مربع
 • طرح و اجرای بهسازی لرزه ای ۵ مدرسه واقع در منطقه ۱۲ تهران و ۲ مدرسه در ناحیه (۱) شهرری بمساحت بالغ بر  ۷.۵۰۰ مترمربع در تابستان سال  ۸۵
 • مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزه ای  ۱۵ باب مدرسه واقع در استان تهران به مساحت  بالغ بر ۳۱.۰۰۰ متر مربع از جمله دبیرستانهای البرز و مروی
 • تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه ای نسبی ساختمانهای متداول سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
 • تهیه دستور العمل خاص مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس
 • مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزه ای ساختمان و تجهیزات دیسپاچینگ كرمان
 • مطالعات مرحله دوم بهسازی لرزه ای ساختمان و تجهیزات دیسپاچینگ تبریز
 • مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای ساختمان و تجهیزات پست  ۲۳۰/۱۳۲/۲۰ كیلو ولت شهابشركت برق منطقه ای كرمان
 • مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای ۱۷ باب مدرسه واقع در مناطق ۱۳،۱۴،۱۵،۱۷ و ۱۸ شهر تهران
 • مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمان های موزه وماركف پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خدمات مهندسی و طراحی تقویت و توسعه ساختمان اداری مدیریت شبكه برق ایران
 • مطالعات بهسازی لرزه ای نسبی و تكمیلی ساختمان های موجود پارك ولایت واقع در منطقه ۱۹تهران
 • خدمات مرحله اول و دوم مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای و كلیه خدمات جنبی ۲ ساختمان آتش نشانی  واقع در سطح استان سمنان

پروژه های اجرایی بهسازی لرزه ای