پروژه های طراحی ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

  • استخر سرپوشیده سازمان توانیر
  • ساختمان دانشكده شیمی- دانشگاه شهید بهشتی
  • توسعه ساختمان دانشكده معماری- دانشگاه شهید بهشتی
  • ساختمان دانشكده ریاضی- دانشگاه شهید بهشتی
  • مطالعات و طراحی ساختمان پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی