پروژه های طراحی ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

  • استخر سرپوشیده سازمان توانیر
  • ساختمان دانشکده شیمی- دانشگاه شهید بهشتی
  • توسعه ساختمان دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی
  • ساختمان دانشکده ریاضی- دانشگاه شهید بهشتی
  • مطالعات و طراحی ساختمان پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی