هیات مدیره

نام: تیمور
نام خانوادگی: هنربخش
تاریخ تولد: ۱۳۳۲
مدارک تحصیلی: لیسانس راه و ساختمان از پلی تکینک تهران
تاریخ اخذ مدرک : بهمن ۵۴
فوق لیسانس سازه از دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ اخذ مدرک : بهمن ۶۱
تخصص : سازه

نام: یوسف
نام خانوادگی: هنربخش
تاریخ تولد: ۱۳۳۵
مدارک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اخذ مدرک :  تیرماه ۶۴

نام: محمد حسین
نام خانوادگی: فتاپور
تاریخ تولد: ۱۳۳۴
مدارک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران
تاریخ اخذ مدرک : خرداد ۵۹