فهرست کارفرمایان در پروژه های مقاوم سازی

شماره ردیف

نام کارفـــرما

نام نماینده كارفرما

سمت

شماره تلفن

۷،۶،۵،۲،۱و۱۱

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

جناب آقای مهندس رشیدی پور

معاون فنی و نظارت

۲۲۲۰۸۳۰۲

۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس نظرپور

مدیرکل

۸۸۸۰۷۵۷۳

۳

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

جناب آقای دكتر قائم پناه

معاون توسعه مدیریت منابع فیزیكی و امور فنی وزارت بهداشت

۸۸۳۶۳۷۲۳

۸ , ۹

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

جناب آقای دكتر رئیسی

معاون فنی و نظارت

۲۲۲۰۸۳۰۲

۱۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دكتر حمید رضا رازقی

مدیركل

۸۸۸۰۷۵۷۳

۱۴،۱۲و۱۵

اداره كل نوسازی مدارس استان تهران

جناب آقای مهندس ترابی زاده

مدیركل

۸۸۶۷۵۸۳۴

۱۳

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

جناب آقای دكتر مازیار حسینی

رئیس سازمان

۴۴۲۴۲۰۲۵

۱۶

دانشكده معماری و شهرسازی دانشكده شهید بهشتی

جناب آقای دكتر زرگر

رئیس دانشكده

۲۲۴۳۱۶۳۶

۱۷و ۱۹

شركت برق كرمان

جناب آقای مهندس نصرالهی

مدیرعامل

۰۳۴۱-۲۲۲۸۰۰۲-۵

۱۸

شرکت برق آذربایجان

جناب آقای مهندس علی بهاریوند

جناب قای مهندس حسین قربانپور

مدیرعامل

عضو هیئت مدیره

۰۴۱۱

۵۲۶۳۵۱۹

۲۰

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

جناب آقای مهندس عباسی

مدیرکل

۸۸۶۷۵۸۳۴

۲۱

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر ابوالفضل زالی

معاونت اداری و مالی

۰۲۶۱-۲۲۴۰۲۲-۴

۲۲

شهرداری منطقه ۱۹ تهران

جناب آقای مهندس لطیفی

مدیرعامل

چاروك نقش

۵۵۰۰۰۱۱۸

۲۳

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا

جناب آقای مهندس بهمن پور

مدیر توسعه (۱)

۸۲۹۸۳۰۷۹

۲۴ و ۲۵

استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس قهرمان رشید

استاندار

۰۵۶۱-۴۴۲۳۱۷۱-۴

۲۶

استانداری سمنان

جناب آقای مهندسی یزدان

عرب حسن آبادی

معاونت توسعه

مدیریت ومنابع انسانی

۰۲۳۱-۴۴۴۳۵۰۹

۲۷

دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای مهندس یزدی صمدی

مدیرکل دفتر فنی

۲۹۹۰۲۰۲۰

۲۸

استانداری مازندران

جناب آقای مهندس سید عیسی هاشمی

معاون امور عمرانی

۰۱۵۱-۱۹۲۲۱۰۲۷۲

۲۹

شهرداری بابل

جناب آقای مهندس عسگری

شهردار

۰۱۱۱-۲۲۲۳۴۴۴

۳۰

شرکت برق منطقه ای غرب

جنابآقای مهندس عبدالعزیزکریمی

جناب آقای مهندس طالبیانفر

مدیرعامل

عضو هیئت مدیره

۰۸۳۱-۸۲۳۲۰۰۱-۵

۳۱

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

جناب آقای مهندس محمدی

مدیرکل

۰۳۵۱-۸۲۵۷۶۳۰

۳۲

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

جناب آقای مهندس رجائی

مدیر کل

۰۳۴۱-۲۴۵۱۱۵۱-۳

۳۴

اتحادیه تعاونی های عمرانی و احداث مسكن شهرستان سمنان

جناب آقای نیر

مدیرعامل

۰۲۳۱-۴۴۵۷۱۳۰

۳۵

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

جناب آقای مهندس مصطفوی

معاون فنی و مهندسی

۰۲۱-۸۸۹۰۴۳۲۵

۳۶

آب و فاضلاب خراسان جنوبی

جناب آقای هاشمی مقدم

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۰۵۶-۳۲۲۲۶۳۰۰