همکاری با شرکت های تخصصی خارجی در پروژه های مقاوم سازی