همکاری با شرکت های تخصصی خارجی در پروژه های مقاوم سازی

ارتقاء کیفی طراحی و بهسازی لرزه ‏ای پروژه ‏ها از اهداف استراتژیک این مهندسین مشاور می‏‏باشد.
با توجه به نوع پروژه‏ های بهسازی لرزه‏ ای مورد مطالعه، این شرکت در راستای بهره ‏مندی از دانش و تکنولوژی روز جهانی با شرکتهای معتبر خارجی مذاکراتی برای همکاری مشترک بعمل آورده و زمینه همکاری را فراهم نموده است.

شرکت CINTEC

شرکت انگلیسیCINTEC با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و اجرا طرحهای خاص بهسازی ساختمان، از جمله ساختمانهای تاریخی، بناهای قدیمی بنائی و همچنین سازه‏ های بتن مسلح با روش ‏انکرینگ (Anchoring) از متقدمین‏ در عرصه ‏مرمت و مقاوم ‏سازی شناخته ‏شده در سطح ‏جهان است.
لذا همکاری با آن شرکت در پروژه‏ های خاص میراث فرهنگی و بناهای تاریخی بعنوان یک گزینه مطرح در برنامه کار این مهندسین مشاور قرار دارد.

شرکت رابینسون سایزمیك

شرکت نیوزیلندی رابینسون سایزمیك با بیش از ۴۰ سال تجربه و نوآوری در تکنولوژیهای نوین از جمله جدا سازه ای لرزه ای و دارا بودن‏ آزمایشگاه‏های بسیار مجهز و کارآمد، در عرصه طرحهای‏ بهسازی ‏لرزه ‏ای  ساختمانها و  پروژه‏ های صنعتی و پلها سابقه درخشانی دارد.

این مهندسین مشاور با شركت رابینسون سایزمیك در زمینه طراحی و استفاده از تكنولوژیهای پیشرفته آن شركت در پروژه‏ های مختلف ساختمانی، شریانهای حیاتی و تأسیسات صنعتی تفاهمنامه همكاری دارد.