خط مشی کیفیت

شركت مهندسین مشاور سرزمین بعنوان یكی از شركتهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات مهندسی مشاوره در زمینه های مطالعات، طراحی و نظارت  پروژه های عمرانی، سیستم مدیریت كیفیت را براساس الزامات استاندارد بین المللی ISO9001:2015 بعنوان الگوی كاری خود انتخاب كرده و متعهد به اجرای كامل آن خواهد بود. این شرکت با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود کیفیت خدمات موارد زیر را سرلوحه  عملکرد خود قرار داده است؛

۱ارائه خدمات فنی و مهندسی مطابق با آیین نامه ها واستانداردهای ملی و بین المللی

۲کسب درآمد با تاکید بر بافت سازمانی تاثیر گذار و کاهش ریسک های مرتبط

۳تامین حقوق وكسب رضایت كارفرمایان و ذینفعان در چارچوب قرارداد فیمابین

۴استفاده از نیروهای توانمند و توسعه دانش افراد

۵-ایجاد محیط کار مناسب توام با آرامش براساس نظام آراستگی 5S

مدیریت ارشد تعهد می نماید نیازمندیهای این استاندارد و سایر الزامات قانونی و دولتی را رعایت نموده و آنها را به منظور بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت برآورده نماید.

از آنجا که موفقیت این سیستم بستگی به مشارکت تمامی همکاران دارد، لذا از کلیه کارکنان انتظار میرود ضمن درك صحیح خط مشی و اهداف شركت با همدلی، همفكری و همكاری صمیمانه نسبت به لحاظ نمودن آن در تمام فعالیت های خود، اقدام نمایند.