خط مشی کیفیت

شرکت مهندسین مشاور سرزمین بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات مهندسی مشاوره در زمینه های مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های عمرانی، سیستم مدیریت کیفیت را براساس الزامات استاندارد بین المللی ISON9001:2015 بعنوان الگوی کاری خود انتخاب کرده و متعهد به اجرای کامل آن خواهد بود. این شرکت با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود کیفیت خدمات موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است؛

۱-  ارائه خدمات فنی و مهندسی مطابق با آیین نامه ها واستانداردهای ملی و بین المللی

۲- کسب درآمد با تاکید بر بافت سازمانی تاثیر گذار و کاهش ریسک های مرتبط

۳- تامین حقوق وکسب رضایت کارفرمایان و ذینفعان در چارچوب قرارداد فیما بین

۴- استفاده از نیروهای توانمند و توسعه دانش افراد

۵- ایجاد محیط کار مناسب توام با آرامش براساس نظام آراستگی ۵S

۶- کاهش حوادث

۷- کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفهای و زیست محیطی وکاهش مخاطرات و جنبه های زیست محیطی و کاهش آلودگی

مدیریت ارشد تعهد می نماید نیازمندیهای این استاندارد و سایر الزامات قانونی و دولتی را رعایت نموده و آنها را به منظور بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت برآورده نماید.

از آنجا که موفقیت این سیستم بستگی به مشارکت تمامی همکاران دارد، لذا از کلیه کارکنان انتظار می رود ضمن درک صحیح خط مشی و اهداف شرکت با همدلی، همفکری و همکاری صمیمانه نسبت به لحاظ نمودن آن در تمام فعالیت های خود، اقدام نمایند.