اهداف سازمان

در شرکت مهندسین مشاور سرزمین جهت دستیابی به رضایت مشتریان و انطباق با خط مشی كیفیت اقدام به تعریف اهداف كیفیتی شده است. این اهداف كیفی قابل اندازه‌گیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند. در خط مشی كیفیت سازمان به اهداف اشاره شده است.