اهداف سازمان

در شرکت مهندسین مشاور سرزمین جهت دستیابی به رضایت مشتریان و انطباق با خط مشی کیفیت اقدام به تعریف اهداف کیفیتی شده است. این اهداف کیفی قابل اندازه‌گیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند. در خط مشی کیفیت سازمان به اهداف اشاره شده است.